آسیب نخاعی(Spinal Cord Injury)-علل-علایم و انواع ضایعه نخاعی این مقاله به طور مختصر و مفید توسط حسین قلع گر به وضعیت ستون فقرات,طناب نخاعی,علل و الگوهای آسیب نخاعی و همچنین علایم ضایعات نخاعی می پردازد. ستون فقرات شامل ۳۳ مهره می باشد که عبارتنداز: -۷ مهره گردنی(سرویکال) -۱۲ مهره پشتی(توراسیک) -۵ مهره کمری(لومبار) -۵ مهره خاجی(ساکروم) -۴ مهره دنبالجه ای(کوکسیس) […]

ادامه مطلب