غضروف سطح داخلی حفره گلنویید و سطح خارجی سر استخوان بازو با غضروف هیالن پوشیده شده است. غضروف بصورت لایه صاف و لغزنده و سفید رنگی است و وظیفه آن تسهیل حرکت در مفصل است. غضروف مفصلی با ایجاد کردن یک لایه صاف و لغزنده موجب میشود تا استخوان های تشکیل دهنده مفصل به راحتی روی یکدیگر حرکت کنند. کپسول […]

ادامه مطلب

شانه از چهار مفصل تشکیل شده است که عبارتند از مفصل گلنوهومرال Glenohumeral joint این مفصل جایی است که سر استخوان بازو در کنار حفره کم عمق گلنویید قرار میگیرد. این یک مفصل گوی و کاسه ای مثل مفصل ران است ولی بر عکس مفصل ران که سر استخوان ران در یک کاسه عمیق به نام استابولوم قرار گرفته است در شانه سر بزرگ استخوان بازو […]

ادامه مطلب

شانه از کنار هم قرار گرفتن سه استخوان درست شده است.استخوان کتف یا اسکاپو پشتقسمت بالایی استخوان بازو یا هومروس Humerus در طرف خارجاستخوان ترقوه یا کلاویکل Clavicle در طرف جلو استخوان کتف استخوان کتف یا اسکاپولا Scapula یک ساختمان پیچیده سه بعدی دارد ولی قسمت اعظم آن بصورت یک صفحه تقریبا تخت استخوانی به شکل مثلت است. این استخوان در قسمت پشت قفسه […]

ادامه مطلب

شانه یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن و یک شاهکار مهندسی است. شانه موجب اتصال اندام فوقانی به تنه است. شانه یک مفصل نیست بلکه ساختار پیچیده ای متشکل از چهار مفصل است.

ادامه مطلب