شانه یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن و یک شاهکار مهندسی است. شانه موجب اتصال اندام فوقانی به تنه است. شانه یک مفصل نیست بلکه ساختار پیچیده ای متشکل از چهار مفصل است.

ادامه مطلب