نویسنده:دکتر حسین قلع گر فیزیوتراپی کاشان

چهار دسته عضلانی مهم در اطراف مفصل ران وجود دارند که عبارتند از

عضلات گلوتئال Gluteal muscles

به عضلات گلوتئال عضلات سرینی هم میگویند. اینها سه عضله هستند. گلوتئوس ماگزیموس یا سرینی بزرگ Gluteus maximus ، گلوتئوس مدیوس یا سرینی متوسط Gluteus medius و گلوتئوس مینیموس یا سرینی کوچک Gluteus minimus . این عضلات در بالا به سطح پشتی استخوان های بی نام میچسبند ( به سطح پشتی قسمتی از استخوان بی نام که به آن ایلیوم میگویند). سپس به سمت پایین و بیرون میروند و به برجستگی تروکانتر بزرگ متصل میشوند. این عضلات هستند که برجستگی باسن یا کفل را ایجاد میکنند.

 1289 3

 

عضلات گلوتئال متوسط و کوچک موجب ابداکت شدن Abducting یا دور شدن ران از خط مرکزی بدن میشوند. این عضلات همچنین ران را به سمت داخل میچرخانند. عضله گلوتئوس مینیموس مفصل ران را به داخل میچرخاند و عضله گلوتئوس مدیوس هم موجب چرخش داخلی و هم چرخش خارجی ران میشود.(فیبرهای جلویی یا قدامی آن مفصل ران را به داخل و فیبرهای پشتی آن مفصل را به خارج میچرخانند)

عضله سرینی بزرگ یا گلوتئوس ماگزیموس موجب میشود مفصل ران باز شود ( وقتی سر پا ایستاده اید مفصل ران شما باز است و وقتی دوزانو نشسته هستید این مفصل خم شده است). این عضله همچنین موجب چرخش خارجی مفصل ران میشود ( وقتی سر پا ایستاده اید و شست های دو پا را از هم دور کرده و پاشنه ها را به هم نزدیک کرده اید در واقع هر دو مفصل ران شما در وضعیت چرخش خارجی قرار گرفته اند). انسان برای سر پا ایستادن نیاز به عضلات گلوتئال قوی و بزرگ دارد.

عضله چهار سر ران

    1289 2
        عضلات همسترینگ در پشت ران

 

عضله چهار سر یا کوادری سپس Quadriceps از چهار عضله کوچکتر درست شده که در کنار هم قرار گرفته اند. در بالا یکی از این عضلات به بالای لبه جلویاستابولوم میچسبد و سه تای دیگر به اطراف تروکانتر بزرگ میچسبند. این دسته عضلانی سپس در جلوی استخوان ران به طرف پایین طی مسیر کرده و در زیر زانو همگی آنها توسط یک تاندون یا وتر مشترک به برجستگی بالایی استخوان درشت نی میچسبند. وظیفه این عضله خم کردن مفصل ران است. البته عضلات چهارسر ران موجب راست و مستقیم شدن مفصل زانو هم میشوند. برای توضیحات بیشتر به مبحث عضلات قدام ران مراجعه کنید.

عضلات همسترینگ

عضلات همسترینگ Hamstrings سه عضله کنار هم هستند که در پشت استخوان ران قرار گرفته اند. این عضلات در بالا به قسمتی از استخوان بی نام که به آن ایسکیوم میگویند ( همان جایی که وقتی مینشینید با زمین تماس دارد) میچسبند. سپس در پشت ران به طرف پایین آمده و به بالا و پشت استخوان های درشت نی و نازک نی متصل میگردند. این عضلات موجب باز شدن مفصل ران میشوند. برای توضیحات بیشتر به مبحث عضلات پشت ران مراجعه کنید.

عضلات کشاله ران

      1289 4
                     عضله ایلیوپسواس

 

اینها سه عضله هستند که در بالا به قسمتی از استخوان بی نام به اسم پوبیس میچسبند و به طرف پایین و در قسمت داخل کشاله ران طی مسیر میکنند. به اینها عضلات ادکتور Adductor یا نزدیک کننده هم میگویند. وظیفه این عضلات همانطور که از نامشان مشخص است نزدیک کردن رانها به هم است. برای توضیح بیشتر به مبحث عضلات داخلی ران مراجعه کنید

عضله ایلیوپسواس

این عضله دو قسمت دارد. یک قسمت آن از ستون مهره سرچشمه میگیرد و قسمت دیگر آن از سطح داخلی استخوان ایلیوم در ناحیه لگن شروع میشود. فیبرهای عضلانی این دو دسته در پایینتر به هم پیوسته و بصورت یک تاندون به تروکانتر کوچک ایتخوان ران متصل میشوند. وظیفه این عضله خم کردن یا فلکشن مفصل ران و تا حدودی چرخش آن به خارج است.

عضلات چرخاننده

البته عضلات زیادی میتوانند مفصل ران را بچرخانند ولی دسته ای عضلات عمقی در پشت مفصل ران قرار گرفته اند که به آنها عضلات چرخانده خارجی کوتاه Short external rotator muscles میگویند. این عضلات مفصل ران را به خارج میچرخانند و عبارتند از عضلات پیریفورمیس، ژملوس فوقانی و تحتانی، عضله چهارضلعی ران و عضله ابتوراتور داخلی

1289

يک ديدگاه بگذاريد