مفصل  ران که مردم به آن مفصل لگن هم میگویند و در بین پزشکان به مفصل هیپ Hip joint معروف است یک مفصل گوی و کاسه ای است. قسمت گوی آن سر استخوان ران است و قسمت کاسه آن قسمتی از استخوان لگن است که به آن استابولوم میگویند. سر استخوان ران ( فمور) به شکل یک کره گرد و مدور است و کاملا در درون استابولوم که به شکل یک  کاسه گود است فیت و احاطه شده است. مفصل ران بسیار پایدار است و این پایداری به دو علت است.

 1286 1

 

  • عمق زیاد کاسه استابولوم که کاملا اطراف سر استخوان ران را فرا گرفته است
  • رباط های محکم و عضلات قوی که اطراف مفصل را گرفته اند

 

استخوان ران بلندترین استخوان بدن است. بالاترین قسمت این استخوان را که با لگن  مفصل میشود را سر استخوان ران مینامند. سر استخوان ران به شکل گرد و مدور بوده و حالت کروی دارد و به توسط قسمتی از استخوان به نام گردن استخوان ران به قسمت های پایینتر میچسبد. زاویه بین گردن و تنه استخوان ران مهم بوده و در بعضی بیماری ها تغییر میکند. این زاویه بطور طبیعی در حدود ۱۲۵ درجه است.

1286 2

در پایین تر از سر استخوان ران دو برجستگی دیگر به نام های تروکانتر بزرگ Greater trochanter و تروکانتر کوچک Lesser trochanter قرار دارند. این دو برجستگی محل اتصالات عضلات قوی اطراف مفصل ران  هستند.

1286 3

لگن هم کلا از سه استخوان تشکیل شده است. دو استخوان کاملا قرینه در دو طرف که به آنها استخوان های بی نام Innominate bone میگویند و یک استخوان خاجی یا ساکروم Sacrum که در قسمت پشت بین این دو استخوان بی نام قرار گرفته است. استخوان های بی نام در قسمت جلو در ناحیه ای به نام سمفیز پوبیس Pubis symphysis به یکدیگر متصل میشوند. هر استخوان بی نام در قسمت پایین، حفره کاسه ای شکل گودی دارد که به آن حفره استابولوم Acetabulum cavity میگویند. پس لگن دو حفره استابولوم دارد.

1159

 

يک ديدگاه بگذاريد