اعصاب
ریشه های عصبی که از مهره های گردنی خارج میشود یک شیکه عصبی بنام شبکه بازویی را درست میکنند که اعصاب آن با عبور از زیر بغل به بازو و بقیه قسمت های اندام فوقانی میرسد. در مورد شبکه بازویی در مقالات دیگر بحث شده است.
از اعصابی که از شبکه بازویی خارج میشوند چهار عصب در ناحیه شانه فعالیت میکنند یعنی حس و حرکات ناحیه شانه را تامین میکنند و بقیه آنها از شانه عبور کرده و به بقیه قسمت های اندام فوقانی میرسند.
این اعصاب شانه عبارتند از
عصب آگزیلاری Axillary nerve
عصب سینه ای بلند Long thoracic nerve
عصب سوپرااسکاپولار Suprascapular nerve
عصب موسکولوکوتانه Musculocutaneous nerve

رگ ها
شریان تحت ترقوه ای یا ساب کلاوین Subclavian artery از آئورت منشعب میشود. این شریان از زیر بغل عبور کرده و به بازو میرسد. در زیر بغل به آن شریان آگزیلری Axillary artery و در بازو به آن شریان بازویی یا براکیال Brachial artery میگویند.
شما میتوانید نبض شریان آگزیلری را که از زیر بغل شما میگذرد با گذاشتن نوک انگشتان خود در آن ناحیه حس کنید. از شریان آگزیلری شاخه هایی منشعب میشود که خونرسانی شانه را انجام میدهند.
در کنار هر شریان یا سرخرگ، ورید یا سیاهرگ آن هم عبور میکند.

مطالب مرتبط

آناتومی شانه – کلیات
آناتومی شانه – استخوان
آناتومی شانه – مفصل
آناتومی شانه – غضروف، کپسول، رباط
آناتومی شانه – سینوویال، لابروم، بورس
آناتومی شانه – عضلات سطحی
آناتومی شانه – عضلات عمقی
آناتومی شانه – عضلات بازو
آناتومی شانه – تاندون
آناتومی شانه – عصب، رگ
آناتومی شانه – رادیوگرافی

يک ديدگاه بگذاريد